Contents

Kapak
Research Article
Gelecek Nesil Üniversiteler: Bir Model Önerisi
Next GeneratIon UnIversItIes: A Model Proposal

Deniz Koyuncuoğlu

Görsel Haritalama Tekniği İle Yeşil Pazarlama Bibliyometrik Analizi
Green MarketIng BIblIometrIcs AnalysIs WIth VIsual MappIng TechnIque

Mehmet Etlioğlu

Yapay Zekâ Destekli Dijital Yetenek Yönetimi Teknolojilerinin Uygulanması: Bir Literatür Analizi Ve Model Önerisi
ApplIcatIon Of ArtIfIcIal IntellIgence-Supported DIgItal Talent Management TechnologIes: A LIterature AnalysIs And Model Proposal

Kamil Ahat

Epoksi Reçinelerin Kaplama Özelliklerinin İncelenmesi
EvaluatIon Of CoatIng PropertIes Of Epoxy ResIns

Alaaddin Cerit

Bankacılık Sektörü İnsan Kaynaklarının Teknoloji Kabul Modeline Göre Toplum 5.0 Farkındalık Düzeyinin Araştırılması
ResearchIng The SocIety 5.0 Awareness Level Of BankIng Sector Human Resources AccordIng To The Technology Acceptance Model

Muhammet Metin Tosun, A. Aslan Şendoğdu

indexindexindex