ULAKBİM TR DİZİN Komitesi 2020 yılı için dergi değerlendirme kriterlerinde yapmış olduğu değişiklik üzerine sosyal bilimlerde dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini talep etmektedir.

TR DİZİN Değerlendirme Kriterleri kapsamında Madde 8’de yer alan bu değişiklik üzerine, süreci 2020 yılında başlayan etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, Etik Kurul Onayında yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer alması zorunlu kılınmaktadır. Bu doğrultuda dergimize bundan sonraki süreçte yayımlanması için gönderilecek;

(1) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen bütün araştırmalarda

(2) İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalarda

(3) İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalarda

(4) Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda

(5) kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif araştırmalarda etik kurula ilişkin bilgilere ilgili bölümlerde yer verilmesi ayrıca araştırma ve yayın etiğine uyulması gerekmektedir.

• Araştırma makaleleri dışında gönderilecek olgu sunumlarında ise;

(1) aydınlatılmış onam formunun alındığının belirtilmesi

(2) başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi ve

(3) kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

• Derleme makaleler için Etik Kurul Onayı istenilmeyecektir.

FIVEZERO Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makalelerinin etik kurul izinleri olmalı ve makalenin “Gereç ve Yöntem” kısmında etik kurul izni alındığına dair ifade olmalı ve etik kurul adı, tarih, sayısı ve numarası belirtilmelidir. Etik Beyan Formu makale yüklenirken sisteme mutlaka eklenmelidir.

FIVEZERO Dergisi’ne gönderilen olgu sunumlarının yöntem kısmında verilerin elde edildiği katılımcıların çalışma metodu hakkında (gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedürlerin) tümüyle bilgilendirildikten sonra, kendilerinin onaylarının alındığını gösterir bir cümle bulunmalıdır. Olgu sunumlarında çalışmaya katılan katılımcılardan, katılımcılar eğer temyiz kudretine sahip değilse katılımcının vasilerinden aydınlatılmış onam formu alınmalı ve imzalatılmalıdır. Ayrıca bu form tüm yazarlar tarafından da imzalamalıdır. Aydınlatılmış onam formu ile ilgili bilgi ek dosya olarak mevcut olmalıdır ve örnek olan bir tanesi sisteme yüklenmelidir.

indexindexindex