İçindekiler

Kapak
Araştırma makalesi
Çeşitli Sınıflandırma Tekniklerinin Beyin Tümörü Görüntüleri Üzerindeki Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
A ComparatIve Study For EvaluatIng The Performance Of VarIous ClassIfIcatIon TechnIques On BraIn Tumour Images

Sabri Koçer, Bashir Sheikh Abdullahi Jama, Yasin er, Özgür Dündar

İnsansız Hava Araçları Sürülerinin Akıllı Hedef Tespit Yöntemi
IntellIgent Target DetectIon Method Of Unmanned AerIal VehIcle Swarms

Ziya Saygılı, Güzin Özmen

Tarımsal Sulama Uygulamaları İçin Akıllı Su Sayacı Tasarımı
Smart Watermeter DesIgn For AgrIcultural IrrIgatIon ApplIcatIons

Osman Saygın Akkaya, Hakkı Soy

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Kapsamında Soğuk Zincir Lojistiğinin Değerlendirilmesi
EvaluatIon Of Cold ChaIn LogIstIcs In The Scope Of SustaInable Food Systems

Atiye Tümenbatur

Derleme
Dijitalleşmenin Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları
ReflectIons Of DIgItalIzatIon On The TurkIsh BankIng Sector

Elif Yazgan, Özlem Karadağ ak, Yasemin Telli Üçler,

indexindexindex